1. Wybór dostawcy usług obejmujących analizę systemową i programistyczną – doradztwo w zakresie wymagan funkcjonalnej, programistycznej i sprzętowej oraz określenie technologii i opracowanie schematu aplikacji (w UMLu).
 2. Wybór dostawcy usług doradztwa w zakresie adaptacji narzedzi SEB do potrzeb e-usługi eSEB.
 3. Wybór konsultanta ds. obsługi portalu i wsparcia merytorycznego i technicznego.
 4. Wybór dostawcy usługi opracowania platformy świadczenia e-usługi w oparciu specyfikacje określoną przez analityka obejmującą m.in. rozwiązania programistyczne, bazodanowe, graficzne.
 5. Wybór dostawcy usługi promocyjnej i reklamowej dot. opracowania szczegółowej strategii marketingowej i planu promocji oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

Postępowanie na wybór dostawcy usługi promocyjnej i reklamowej dot. opracowania szczegółowej strategii marketingowej i planu promocji oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

Warszawa, dnia 30.01.2015r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (ROZSTRZYGNIĘTE)

Nr 5/8.1/2014

Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Training Broker Piotr Majewski, jako realizator projektu „OnLine Development Manager” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 • Specyfikacja Zamówienia
 • Wzór Oferty
 • Oświadczenie o braku powiązań

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 06.02.2015 r. do godz. 10:00 na adres:

Training Broker Piotr Majewski

ul. Uroczysko 3/13

03-284 Warszawa

 1. Oferty należy dostarczyć pocztą/droga kurierską/osobiście w formie papierowej na wzorze dołączonym do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty w zamkniętej przesyłce z dopiskiem „Odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty nr 5/8.1/2014”
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06.02.2015 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Training Broker Piotr Majewski, ul. Uroczysko 3/13, 03-284 Warszawa, na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.trainingbroker.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zaproszenie do złożenia oferty zamieszczono na stronie Zamawiającego www.trainingbroker.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 9. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 11. Termin ważności oferty – do 28.02.2015 r.
 12. W celu realizacji zamówienia z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informujemy, że w dniu 06.02.2015 r. o godz. 12:00 w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty nr 5/8.1/2014 z dnia 30.01.2015 r., w którym przedmiotem zamówienia były usługi promocyjne i reklamowe dot. opracowania szczegółowej strategii marketingowej i planu promocji oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla Training Broker Piotr Majewski na potrzeby projektu „OnLine Development Manager” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka została wybrana oferta następującej firmy:

Graftech service Arkadiusz Jasiński z siedzibą w Odrano-Woli
ul.Kijowska 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia – 59 800,00 zł netto.


Postępowanie na wybór dostawcy usługi opracowania platformy świadczenia e-usługi w oparciu specyfikacje określoną przez analityka obejmującą m.in. rozwiązania programistyczne, bazodanowe, graficzne.

Warszawa, dnia 17.10.2014r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (ROZSTRZYGNIĘTE)

Nr 4/8.1/2014

Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Training Broker Piotr Majewski, jako realizator projektu „OnLine Development Manager” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 • Specyfikacja Zamówienia
 • Wzór Oferty
 • Oświadczenie o braku powiązań
 • Analiza systemu Training Broker

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 27.10.2014 r. do godz. 10:00 na adres:

Training Broker Piotr Majewski

ul. Uroczysko 3/13

03-284 Warszawa

 1. Oferty należy dostarczyć pocztą/droga kurierską/osobiście w formie papierowej na wzorze dołączonym do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty w zamkniętej przesyłce z dopiskiem „Odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty nr 4/8.1/2014”
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.10.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Training Broker Piotr Majewski, ul. Uroczysko 3/13, 03-284 Warszawa, na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.trainingbroker.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zaproszenie do złożenia oferty zamieszczono na stronie Zamawiającego www.trainingbroker.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 9. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 11. Termin ważności oferty – do 15.11.2014 r.
 12. W celu realizacji zamówienia z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informujemy, że w dniu 15.05.2014 r. o godz. 12:00 w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty nr 4/8.1/2014 z dnia 17.10.2014 r., w którym przedmiotem zamówienia były usługi opracowania platformy świadczenia e-usługi w oparciu o specyfikacje określoną przez analityka obejmującą m.in. rozwiązania programistyczne, bazodanowe, graficzne dla Training Broker Piotr Majewski na potrzeby projektu „OnLine Development Manager” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka została wybrana oferta następującej firmy:

Systemy Informatyczne AWICOM Widliński Adam
ul. Gajowa 4
87-103 Mała Nieszawka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia – 216 756,12 zł netto.


Postępowanie na wybór konsultanta ds. obsługi portalu i wsparcia merytorycznego i technicznego.

Warszawa, dnia 05.05.2014r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (ROZSTRZYGNIĘTE)

Nr 3/8.1/2014

Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Training Broker Piotr Majewski, jako realizator projektu „OnLine Development Manager” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 • Specyfikacja Zamówienia
 • Wzór Oferty
 • Oświadczenie o braku powiązań

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 16.05.2014 r. do godz. 10:00 na adres:

Training Broker Piotr Majewski

ul. Uroczysko 3/13

03-284 Warszawa

 1. Oferty należy dostarczyć pocztą/droga kurierską/osobiście w formie papierowej na wzorze dołączonym do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty w zamkniętej przesyłce z dopiskiem „Odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty nr 3/8.1/2014”
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.05.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Training Broker Piotr Majewski, ul. Uroczysko 3/13, 03-284 Warszawa, na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.trainingbroker.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zaproszenie do złożenia oferty zamieszczono na stronie Zamawiającego www.trainingbroker.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 9. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 11. Termin ważności oferty – do 30.06.2014 r.
 12. W celu realizacji zamówienia z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informujemy, że w dniu 16.05.2014 r. o godz. 12:00 w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty nr 3/8.1/2014 z dnia 05.05.2014 r., w którym przedmiotem zamówienia były usługi konsultanta ds. obsługi portalu i wsparcia merytorycznego i technicznego dla Training Broker Piotr Majewski na potrzeby projektu „OnLine Development Manager” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka została wybrana oferta następującej firmy:

Jarosław Strusiński “EMUART”
Zelków ul. Jana Pawła II 25
32-082 Bolechowice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia:

ostateczna wartość zamówienia wynosi 76 000,00 zł netto i zgodnie ze wzorem z zapytania szacunek wynosi: 4 000,00 zł netto miesięcznie / 80 godzin miesięcznie


Postępowanie na wybór dostawcy usług doradztwa w zakresie adaptacji narzedzi SEB do potrzeb e-usługi eSEB.

Warszawa, dnia 02.05.2014r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (ROZSTRZYGNIĘTE)

Nr 2/8.1/2014

Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Training Broker Piotr Majewski, jako realizator projektu „OnLine Development Manager” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 • Specyfikacja Zamówienia
 • Wzór Oferty
 • Oświadczenie o braku powiązań

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 14.05.2014 r. do godz. 10:00 na adres:

Training Broker Piotr Majewski

ul. Uroczysko 3/13

03-284 Warszawa

 1. Oferty należy dostarczyć pocztą/droga kurierską/osobiście w formie papierowej na wzorze dołączonym do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty w zamkniętej przesyłce z dopiskiem „Odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/8.1/2014”
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.05.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Training Broker Piotr Majewski, ul. Uroczysko 3/13, 03-284 Warszawa, na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.trainingbroker.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zaproszenie do złożenia oferty zamieszczono na stronie Zamawiającego www.trainingbroker.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 9. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 11. Termin ważności oferty – do 16.06.2014 r.
 12. W celu realizacji zamówienia z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informujemy, że w dniu 15.05.2014 r. o godz. 12:00 w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/8.1/2014 z dnia 02.05.2014 r., w którym przedmiotem zamówienia były usługi doradcze dot. adaptacji narzedzi SEB do potrzeb e-usługi eSEB niezbędnej do stworzenia aplikacji internetowej dla Training Broker Piotr Majewski na potrzeby projektu „OnLine Development Manager” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka została wybrana oferta następującej firmy:

2C Consulting sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 12i Malcanów
05-462 Wiązowna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia – 100 000,00 zł netto.


Postępowanie na wybór dostawcy usług analizy systemowej i programistycznej.

Warszawa, dnia 29.04.2014r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (ROZSTRZYGNIĘTE)

Nr 1/8.1/2014

Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Training Broker Piotr Majewski, jako realizator projektu „OnLine Development Manager” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 • Specyfikacja Zamówienia
 • Wzór Oferty
 • Oświadczenie o braku powiązań

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 13.05.2014 r. do godz. 10:00 na adres:

Training Broker Piotr Majewski

ul. Uroczysko 3/13

03-284 Warszawa

 1. Oferty należy dostarczyć pocztą/droga kurierską/osobiście w formie papierowej na wzorze dołączonym do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty w zamkniętej przesyłce z dopiskiem „Odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/8.1/2014”
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.05.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Training Broker Piotr Majewski, ul. Uroczysko 3/13, 03-284 Warszawa, na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.trainingbroker.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zaproszenie do złożenia oferty zamieszczono na stronie Zamawiającego www.trainingbroker.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 9. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 11. Termin ważności oferty – do 15.06.2014 r.
 12. W celu realizacji zamówienia z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informujemy, że w dniu 14.05.2014 r. o godz. 12:00 w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty nr 1/8.1/2014 z dnia 29.04.2014 r., w którym przedmiotem zamówienia były usługi doradcze dot. analizy systemowej i programistycznej niezbędnej do stworzenia aplikacji internetowej dla Training Broker Piotr Majewski na potrzeby projektu „OnLine Development Manager” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka została wybrana oferta następującej firmy:

Koditto Sebastian Konkol
ul. Kopernika 9
05-200 Wołomin

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia – 22 500,00 zł netto.